Vodafone AKILLI KOY

Keywords: Vodafone AKILLI KOY I V – Village I Prototypes I green architecture